Wat is het nu, NEDC 2.0 of WLTP?

3 06 2021

De laatste tijd zijn er nogal wat wetteksten en voorstellen de revue gepasseerd. Maar wat ligt er nu echt op tafel vanaf 1 oktober 2021? Moeten we België nu de CO2 uitstoot volgens WLTP homologie gaan gebruiken of mogen we blijven kiezen?

Als algemeen fiscaal principe geldt tot op vandaag maar ook in de toekomst dat de fiscus enkel rekening houdt met de waarde(n) (NEDC 2.0 of WLTP) zoals deze vermeld zijn op het homologatie-attest (COC). Er wordt niet meer nagekeken welke waarde op het inschrijvingsformulier wordt vermeld. Op de nieuwe versie van dat elektronisch inschrijvingsformulier worden de CO2 waarden trouwens niet meer automatisch vermeld.

Tegelijk bevestigde de minister van financiën recent dat voor zover er nog twee waarden (NEDC 2.0 en WLTP) op het COC van het voertuig beschikbaar zijn, men mag kiezen tussen beiden en de laagste gebruiken in de fiscale formules ook voor de toekomst.

Concreet : De besteldatum of leveringsdatum van het voertuig heeft hierbij geen enkel belang zowel voor 2021 als voor 2022 en erna.

Er was voorheen sprake van de datum van 1 oktober maar dat voorstel is nu afgevoerd.

Anderzijds is het zo dat verschillende constructeurs hebben aangekondigd dat zij vanaf 1 juli 2021 starten met enkel de WLTP waarden te vermelden op het COC. Dit zal geleidelijk gebeuren. Er bestaat wel een uitzondering voor de PHEV voertuigen. De dubbele CO2 waarden (NEDC 2.0 of WLTP) zullen nog worden doorgegeven en vermeld worden op het COC tot einde 2022.

Concreet betekent dit dat er vanaf 1 juli 2021 een geleidelijk belastingverhoging zal plaatsvinden omdat de hogere WLTP waarde automatisch een hogere taxatie met zich mee brengt.

Dit heeft namelijk gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid, de CO2 bijdrage en het voordeel van alle aard.  Daarom kan het interessant zijn nu nog een stockwagen te kiezen met de twee waarden op het COC in plaats van een nieuwe te bestellen die mogelijks enkel over de WLTP waarde zal beschikken op het COC. Het fiscaal belang mag niet onderschat worden omdat de lagere NEDC 2.0 waarde mag gebruikt worden voor de volledige duur dat het voertuig op dezelfde persoon of vennootschap ingeschreven blijft.

Speciaal aandachtspunt geldt voor het gebruik van car configurators als deze nog de twee waarden (NEDC 2.0 of WLTP) toont, maar het voertuig achteraf enkel met de WLTP waarde wordt geleverd op het COC. Dit betekent dus een fiscaal risico betekenen.

Bron: Mobilitas

CO2 bijdrage voor bedrijfswagens verhoogt met 400% vanaf 2026 en met 550% vanaf 2027

2 06 2021

Emissievrije voertuigen bijna niet getroffen

De mediastorm rond de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid voor niet C02 neutrale voertuigen tot nul uiterlijk in 2028, doet vergeten dat de regering op het vlak van de RSZ-bijdragen op bedrijfswagens belangrijke wijzigingen voorbereidt met een geleidelijke maar toch zeer uitgesproken verhoging van de CO2 bijdragen voor voertuigen die vanaf 1 juli 2023 worden besteld. Ook de minimumbijdrage wordt lichtjes verhoogd.

Huidige formule blijft gehandhaafd

Voor bedrijfsvoertuigen besteld vóór 1 juli 2023 zijn aangeschaft, geleased of gehuurd, wordt de bestaande berekeningsmethode gehandhaafd met uitzondering van de jaarlijkse indexatie.

Verhogingsfactor vanaf 1 juli 2023

Voor bedrijfsvoertuigen besteld vanaf 1 juli 2023 zal er voor bedrijfsvoertuigen met CO2 uitstoot, inclusief plug-in voertuigen, een verhogingsfactor worden toegepast op de berekende CO2-bijdrage die in de loop der jaren sterk stijgt.

 • C02 bijdrage x 2,25 vanaf 2023
 • C02 bijdrage x 2,75 vanaf 2025
 • C02 bijdrage x 4,00 vanaf 2026
 • C02 bijdrage x 5,50 vanaf 2027

De verhoging van de CO2 bijdrage vanaf 2026 met 400% en vanaf 2027 met 550% betekent concreet dat bedrijfswagens met CO2 uitstoot inclusief plug-in hybrides hun sociaal voordeel tegenover

een normale loonuitkering verliezen.

Ook de niet geïndexeerde minimum CO2 bijdrage (thans 20,83 euro x 1,3222 index 2021) wordt vanaf 2025 geleidelijk opgetrokken. De  verhogingsfactor voor de berekening van het minimum geldt reeds vanaf 2023.

Deze verhoging geldt zowel voor bedrijfsvoertuigen met CO2 uitstoot als voor CO2 neutrale voertuigen.

 • 20,83 euro x index x 2,25 vanaf 2023
 • 23,41 euro x index x 2,25 vanaf 2025
 • 25,99 euro x index x 2,75 vanaf 2026
 • 28,57 euro x index x 4,00 vanaf 2027
 • 31,15 euro x index x 5,50 vanaf 2028

Bovenstaande informatie betreft een wetsontwerp en is dus onder voorbehoud van wijzigingen en goedkeuring in het federaal Parlement.

Bron: Mobilitas

Zo ziet de toekomst van de CO2-taks er uit in België

25 05 2021

Hierna de stand van zaken van het wetsontwerp (stand 20 mei 2021)


Huidige formule blijft gehandhaafd
Voor bedrijfsvoertuigen die vóór 1 januari 2023 zijn gekocht, geleased of gehuurd, wordt de bestaande berekeningsmethode gehandhaafd met uitzondering van de jaarlijkse indexatie.


Verhogingsfactor vanaf 2023
Vanaf 1 januari 2023 zal de bestaande berekeningsmethode worden gehandhaafd, maar zal deze worden vermenigvuldigd met een verhogingsfactor die in de loop der jaren zal verhogen:
• Berekende bijdrage x 1,75 vanaf 1 januari 2023
• Berekende bijdrage x 2,25 vanaf 1 januari 2025
• Berekende bijdrage x 3,50 vanaf 1 januari 2026
• Berekende bijdrage x 4,75 vanaf 1 januari 2027


Lichte verhoging van de minimale basis CO2-bijdrage van 2023


Sinds de invoering van deze solidariteitsbijdrage geldt voor emissievrije voertuigen waaronder 100% elektrische voertuigen de minimumbijdrage.
De index voor het jaar 2021 bedraagt 1,3222. Daardoor bedraagt de minimumbijdrage vandaag 27,54 euro (20,83 x 1,3222).
Met ingang van 1 januari 2025 wordt het niet-geïndexeerde minimum jaarlijks als volgt verhoogd:
• Tot €23,41 vanaf 1 januari 2025
• Tot €25,99 vanaf 1 januari 2026
• Tot €28,57 vanaf 1 januari 2027
• Tot 31,15 euro vanaf 1 januari 2028.
Deze minimumbedragen zullen dus nog steeds moeten worden vermenigvuldigd met de indexering die jaarlijks wordt herzien om het exacte bedrag van de verschuldigde bijdrage te bepalen.


Met ingang van 1 januari 2026 : invoering bijzondere RSZ werkgeversbijdrage als vervanging van de CO2 bijdrage voor voertuigen met CO2-uitstoot


Het wetsvoorstel dat aan de Kamer zal worden voorgelegd, stelt bedrijfsvoertuigen met CO2-uitstoot die na 31 december 2025 worden gekocht, geleased of gehuurd, niet meer onderworpen
zullen zijn aan solidariteitsbijdrage maar aan een bijzondere RSZ werkgeversbijdrage. Vanaf 1 januari 2026 zal dus deze voertuigen een bijzondere werkgeversbijdrage van 38,07% verschuldigd zijn.
Deze uitkering wordt in aanmerking genomen voor de vaststelling van de sociale rechten waaronder de pensioenrechten. De bijzondere werkgeversbijdrage van 38,07% betekent de facto dat dergelijke
bedrijfsvoertuigen op het vlak van RSZ hun voordeel ten opzicht van een klassiek loon verliezen.
Bedrijfsvoertuigen zonder CO2-uitstoot die na 31 december 2025 worden gekocht, geleased of gehuurd, worden vrijgesteld.

Bron ( kabinet financiën en diverse media). Mobilitas

Geen wijzigingen voor de toepassing van de NEDC 2.0 – WLTP methode

25 05 2021

In de allerlaatste versie (van vorige week) van het wetsontwerp van minister Van Peteghem werd de verplichte toepassing van de WLTP waarden in de fiscale formules vanaf 1 oktober 2021 niet meer weerhouden. Concreet betekent dit dat de huidige keuzemogelijkheid tussen NEDC 2.0 en WLTP behouden blijft voor zover beide waarden op het homologatieformulier vermeld zijn.

Hierdoor werd een belangrijke belastingverhoging voor werkgevers en werknemers voorlopig afgewend. Maar dit belet niet dat de belastingverhoging er uiteindelijk wel zal komen. Het melden van beide waarden is met uitzondering van de PHEV voertuigen sinds begin 2021 binnen Europa niet meer verplicht. Daarom zullen constructeurs en Belgische importeurs binnen afzienbare tijd geen voertuigen meer afleveren met de twee waarden op het homologatieformulier (COC). België is het laatste Europese land dat fiscaal nog werkt met NEDC 2.0 waarden. Enkele automerken hebben reeds aangekondigd om na deze zomer te stoppen met het melden van NEDC 2.0 waarden zodat de belastingverhoging, zij het via een sluipweg toch realiteit zal worden via de hogere WLTP waarde.

Dit kan bijvoorbeeld onverwachte gevolgen hebben voor een voertuig in bestelling waarbij de NEDC 2.0 waarde nog door de carconfigurator werd gemeld maar bij de levering niet meer op het homologatieattest verschijnt.

Bron ( kabinet financiën en diverse media).

WLTP-norm uitgesteld naar 1/10/2021

7 05 2021

Tegenover het voorstel van 20 april jl. (zie onze eerdere post) werden na bespreking met de regeringspartners, reeds enkele punten aangepast.

Het betreft de datum van overschakeling op WLTP. Deze was oorspronkelijk gepland voor 1 september 2021, maar werd voorlopig met een maand uitgesteld naar 1 oktober 2021.

Tweedehands bedrijfsvoertuigen onder NEDC 1.0, dus zonder WLTP waarde, die nog in de vloot zouden worden opgenomen vanaf 1 oktober 2021 zullen fiscaal bestraft worden.

 WLTP: voor welke voertuigen verplicht ?

Voor alle voertuigen (zowel nieuwe als tweedehandse wagens) die vanaf 1 oktober 2021 worden aangeschaft (aangekocht, geleased of gehuurd) wordt enkel nog de WLTP-waarde

beschouwd als fiscale CO2-waarde voor de toepassing van de federale fiscale formules in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Om de rechtszekerheid te bewaren voorziet de fiscus een overgangsregeling. Voor de personenauto’s die reeds aangeschaft waren vóór 1 oktober 2021, blijft de vrije keuze tussen de NEDC 2.0-waarde

en de WLTP-waarde mogelijk. Het is van geen belang of de belastingplichtige reeds economisch eigenaar is van het voertuig 1 oktober 2021. Ook de op dat moment reeds bestelde, maar nog niet geleverde

personenauto’s zullen in aanmerking komen voor dit overgangsregime. Voor voertuigen in operationele renting (huurformule) is de datum van het afsluiten van het leasecontract bepalend.

WLTP en voordeel alle aard

Voor de berekening van het voordeel wordt de WLTP de norm voor alle voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 oktober 2021.

Voor voertuigen waarvoor geen WLTP-uitstootwaarden gekend zijn, wordt de CO2-uitstoot forfaitair vastgesteld op 205 gr/km voor aandrijvingen op benzine-, LPG- of aardgas en op 195 gr/km voor diesels.

WLTP en fiscale aftrekbaarheid

Wanneer de WLTP-waarde niet gekend is, zou forfaitair en automatisch 200 gr/km worden toegepast.

De fiscus wil hierbij vanaf 1 oktober 2021 de ingebruikname ontmoedigen van tweedehands bedrijfswagen met verouderde uitstoot normen (NEDC 1.0).

Wanted jobstudenten Geeks en Geekesses

30 04 2021

Heb jij een broertje, zusje, nonkel, tante, buur- jongen of meisje die helemaal gek is van computers. Vriendjes en vriendinnetjes zijn bijkomstig want daarom zijn keybords, chips en extentionports? Dat zijn de meiden en gasten die XPOfleet deze zomer zoekt!

Wizz-kids die vinden dat iemand helemaal gek is om geld te betalen zodat zij met computers mogen spelen. En geloof me, wij zijn zo gek. Liefst voor een week of 4 maar korter of langer is bespreekbaar. Tijdens het zomerverlof, maar ook daarna.

WE WANT THE – SPREAD THE WORD

Meer info, zie de link hieronder.

https://www.student.be/nl/studentenjobs/software-engineer-developer-programmeur-99c21af4-a077-4961-a518-18a725aa2969/

WLTP norm vanaf september 2021 – brandstof voor slechts 50% aftrekbaar voor plug-in hybrides besteld vanaf 2023 – kleine bijsturing mobiliteitsbudget

23 04 2021

Intussen zijn meer fiscaal technische details bekend gemaakt ivm de plannen van federaal minister van financiën Vincent Van Peteghem in het kader van de vergroening van de bedrijfswagens.

 1. Algemene invoering van de WLTP-norm vanaf 1 september 2021 voor nieuw aangekochte en bestelde voertuigen

Enkel de WLTP-norm zal gelden in de fiscale formules voor “nieuwe” voertuigen die aangekocht of besteld worden vanaf 1/9/2021.

Deze regel zal ook gelden voor voertuigen waarvoor een leasecontract getekend wordt vanaf 1/9/2021.

In de praktijk betekent dit voor de meeste voertuigen wel een lichte belastingverhoging vermits er geen voorlopig geen sprake is om de formules aan te passen.

2. Klassieke brandstof slechts voor 50% aftrekbaar voor plug-in hybrides besteld vanaf 2023

Nieuwe plug-in hybrides die vanaf 1 januari 2023 worden besteld zullen hun klassieke brandstofkosten voor benzine of diesel

slechts voor 50% fiscaal kunnen aftrekken. De kosten voor het laden van elektriciteit zullen wel nog volgens de klassieke formule fiscaal aftrekbaar zijn.

In de praktijk betekent dit bijna altijd tussen 95%  en 100%.

3. Mobiliteitsbudget – kleine aanpassing in pijler 1

Om tegemoet te komen aan de hogere WLTP norm zal voor milieuvriendelijke voertuigen in pijler 1 een maximale uitstoot van 120 gr CO2/km

worden toegestaan volgens WLTP i.p.v. van de huidige 95 gr volgens NEDC. Dit kan het aanbod van voertuigen uitbreiden.

Let op: het gaat hier over plannen van de minster. Deze werden nog niet werden goedgekeurd binnen de voltallige regering. Het is wel te verwachten dat het gros van de maatregelen als aanvaardbaar zal worden bestempeld temeer daar er aan de principes van het voordeel alle aard en de CO2-bijdrage, niets lijkt te wijzigen.  Ook bij MOBIA, de koepelorganisatie van FEBIAC, RENTA en TRAXIO was te horen dat het ontwerp kon gesmaakt worden omdat het rechtszekerheid biedt en omdat het de bestaande vloot fiscaal niet beïnvloedt.

Bron: Mobilitas

AutoBinck-dochter Fleet Support neemt XPOfleet & mobilitypower over

15 04 2021

Zakelijke mobiliteit kent geen grenzen. Werknemers worden mobieler, die mobiliteit wordt diverser en bedrijven willen dit internationaal faciliteren en controleren. Die tendensen zorgen voor nieuwe impulsen en groeikansen. Fleet Support, marktleider in de Benelux op het gebied van wagenparkbeheer, bundelt daarom de krachten met Gloriant, een internationale expert in fleet management software en outsourcing.

Gloriant: XPOfleet en mobilitypower
Het Belgische Gloriant bestaat uit XPOfleet en mobilitypower. XPOfleet ontwikkelt fleet management software waarmee bedrijven hun wagenpark en andere mobiliteitsdiensten efficiënt zelf kunnen beheren. Mobilitypower is, net als Fleet Support, specialist in fleet & mobility management (outsourcing). De combinatie biedt klanten een uniek totaalpakket van innovatieve software en kostenefficiënt wagenparkbeheer.

Verbreding internationale propositie
Met de overname verstevigt Fleet Support zijn internationale aanbod op fleet management gebied. De in Nederland opgedane ervaring met bijvoorbeeld elektrificatie van wagenparken, flexibilisering van mobiliteit en outsourcing, kan worden aangewend in het buitenland. Met de fleet management software van XPOfleet verbreedt Fleet Support bovendien zijn bestaande dienstenpakket, zo kan het nu ook internationale organisaties die voor eigen beheer kiezen ondersteunen met een hoogwaardige softwareoplossing.

Gloriant is actief in 26 landen in Europa, waardoor Fleet Support zijn geografische footprint aanzienlijk vergroot. Met de overname van Gloriant beheert Fleet Support nu 170.000 voertuigen en is daarmee een leidende speler in Europa.

AutoBinck Group
Fleet Support is onderdeel van Mobinck, een divisie van AutoBinck Group. Het Nederlandse familiebedrijf AutoBinck Group is een van de hoofdrolspelers op de Europese mobiliteitsmarkt, met veelzijdige ventures gericht op de mobiliteit van vandaag en morgen.

Met de overname onderstreept AutoBinck de ingeslagen weg naar de rol van Mobility Service Provider. Die behelst het managen van wagenparken van zakelijke klanten en het managen van flexibele mobiliteit van medewerkers. Hiervoor wordt een breed scala aan mobiliteitsoplossingen geboden (onder andere telematica, mobiliteitspassen, mobiliteitsbudgetten, carpooling en -sharing, smart parking, apps en platforms).

AutoBinck Group heeft een omzet van ongeveer € 1 miljard, is actief in acht Europese landen en heeft meer dan 1.600 medewerkers.

   
RSZ bevestigt CO2 norm voor 2021 (België)

8 01 2021

De RSZ-administratie bevestigt dat zij dezelfde regels zal volgen als de fiscus bij het bepalen van de CO2-norm voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage in 2021.

De fiscus had die regels in de loop van het jaar 2020 reeds vastgelegd in het kader van de berekening van het voordeel van alle aard voor 2021 maar de RSZ-administratie had zich daarover nog niet uitgesproken.

Dit is inmiddels gebeurd.

De RSZ zal dus vanaf 2021 de circulaire volgen zoals toepast door de fiscus voor de bepaling welke CO2-uitstootnorm men moet gebruiken bij de berekening van de CO2– solidariteitsbijdrage.

Vanaf 2021 zijn autoconstructeurs immers niet meer verplicht om voor WLTP-geteste voertuigen de NEDC 2.0-waarde nog te berekenen en te vermelden op het homologatie-attest (COC) .  Enkel voor plug-in voertuigen geldt deze verplichting nog tot einde 2022. De dienst inschrijving voertuigen (DIV) zal deze waarde enkel blijven registreren indien autoconstructeurs de NEDC 2.0-waarde nog vermelden op het COC.

Het minimum voordeel van alle aard stijgt van 1.360 euro naar 1.370 euro voor 2021.

29 12 2020

De referentie uitstoot voor 2021 meldden we al eerder:

 • Diesel: 84 gr/km
 • Benzine, LPG en CNG: 102 gr/km

Nu is ook het minimum bedrag van het voordeel van alle aard bekend voor volgend jaar. Dit bedrag stijgt van 1360 naar 1370 Euro.

Even samenvatten, de formules voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2021

 • diesel:   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-84) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt
 • benzine, LPG, aardgas :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-102) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt
 • elektrische voertuigen   :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt steeds 4% en het maximum is 18%.

Bron: Mobilitas.