Verdere verduidelijking berekening VAA

18 10 2012

Hoewel de nieuwe berekeningsregels op zich eenvoudig lijken, riepen ze bij de introductie tal van vragen op bij zowel werkgevers als werknemers. De fiscus publiceerde daarom eind januari een eerste reeks antwoorden op veel gestelde vragen. Medio april werd een nieuwe reeks antwoorden uitgebracht omtrent cruciale aspecten als opties en carpooling.

Op 1 oktober heeft de fiscus een voorlopig laatste reeks antwoorden gepubliceerd op zijn website. Deze recente publicatie vult de vorige reeks aan met een aantal extra uitgewerkte voorbeelden. Ook wordt de interpretatie van het begrip “cataloguswaarde” verder verfijnd.

Cataloguswaarde

Onder “cataloguswaarde” wordt verstaan: ‘de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting of vermindering en dergelijke.’

De fiscus verduidelijkt verschillende elementen uit deze definitie.

Optiepakketten

De prijs van een optiepakket is meestal goedkoper dan de som van de prijzen van de individuele opties vervat in het pakket.

Waarmee moet er rekening gehouden worden bij de vaststelling van de cataloguswaarde? Het antwoord op deze vraag verschilt al naargelang het betrokken optiepakket al dan niet beschikbaar is voor de particuliere markt.

Enkel beschikbaar voor professionele markt

Wanneer het optiepakket enkel beschikbaar is voor de professionele markt, moet voor de vaststelling van de cataloguswaarde rekening gehouden worden met de som van de prijzen van de individuele opties die gelden op de particuliere markt.

De wettekst verwijst immers naar de prijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier.

Ook beschikbaar voor particuliere markt

Wanneer het optiepakket beschikbaar is voor de particuliere markt dan moet voor de cataloguswaarde rekening gehouden worden met de prijs van het optiepakket zoals gekend voor de particuliere markt.

Promotionele acties

Wanneer een constructeur of invoerder ingevolge een promotionele actie de catalogusprijs van een bepaalde wagen (tijdelijk) verlaagt en deze prijsverlaging in reclamecampagnes vermeldt als een “klantenvoordeel”, kan deze verlaagde catalogusprijs gelden als berekeningsbasis voor het voordeel alle aard (VAA).

Voorwaarde is wel dat deze (tijdelijke) prijs ook effectief door de constructeur/invoerder wordt opgenomen als nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten en algemeen van toepassing is bij verkoop aan een particulier.

Prijsverlaging optiepakket

Wanneer ter gelegenheid van promotionele acties optiepakketten worden aangeboden aan een lagere prijs dan die van de individuele opties waaruit het pakket is samengesteld, geldt de lagere prijs van het pakket voor de berekening van het VAA.

Uiteraard weer op voorwaarde dat de constructeur/invoerder het pakket ook effectief opneemt in zijn prijslijsten als specifiek optiepakket en het algemeen van toepassing is bij verkoop aan een particulier.

Gratis optiepakket

Wanneer ingevolge een promotionele actie een wagen uitgerust wordt met een optiepakket, en het voertuig samen met dat pakket aan dezelfde catalogusprijs als voordien wordt aangeboden, dan geldt deze oorspronkelijke catalogusprijs als berekeningsbasis voor het VAA.

Ook hier weer op voorwaarde dat het specifieke optiepakket door de constructeur/invoerder effectief wordt opgenomen in zijn prijslijsten als deel uitmakend van die catalogusprijs en het algemeen ook van toepassing is bij verkoop aan een particulier.

Klantenvoordeel

Wanneer de constructeur/invoerder de hierboven beschreven prijsverlagingen in de reclamecampagnes vermeldt als “klantenvoordeel”, heeft dit geen gevolgen voor de berekening van het VAA. Anders gezegd: zo’n “klantenvoordeel” wordt niet beschouwd als een korting. Het VAA mag dus berekend worden, rekening houdend met deze prijsverlagingen.

Inwerkingtreding

De nieuwe en/of aangevulde publicaties van de fiscus zijn op het vlak van de personenbelasting en bedrijfsvoorheffing integraal van toepassing op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf respectievelijk 1 januari 2012 of 1 mei 2012.

Bron: http://www.dirupo1.be/announcements/nieuwe-reglementering-bedrijfswagens-fiscus-geeft-nog-extra-duiding