Nederland: fiscale gunstregeling elektrische voertuigen beperkt vanaf 2014

31 10 2013

oplaadpunt-elektrische-autoDe bijtelling privégebruik voor voertuigen met 0 CO2 uitstoot wordt per 1 januari 2014 geen 7% maar 4%. Financiën wil de fiscale stimulering van zeer schone auto’s per 2014 evenwichtiger maken en die meer richten op de meest zuinige en innovatieve technieken om de CO²-uitstoot terug te dringen. Dat leidt tot een verschil in fiscale behandeling van volledig elektrische voertuigen en de plug-in hybrides en range extenders die ook op fossiele brandstof kunnen rijden.

Verder worden de fiscale gunstregelingen voor milieuvriendelijke auto’s worden per 1 januari 2014 beperkt. Met name voor ondernemers.

 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van 28% vervalt,
 • de milieu-investeringsaftrek (MIA) van 36% wordt beperkt tot (semi-)elektrische auto’s met een plafondbedrag per investering,
 • en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) vervalt.
 • De bijtelling privé gebruik gaat ook omhoog: voor nulemissie auto’s naar 4% en voor auto’s met een CO²-uitstoot tot en met 50 gram/km naar 7%.
 • De meeste auto’s met 14% bijtelling ‘promoveren’ per 2014 naar een 20% bijtelling.
BTW terugvorderbaarheid lichte vrachtwagens soms 85%

29 10 2013

Met beslissing E.T. 119.650/4 dd. 9/9/2013 brengt de btw administratie ook meer duidelijkheid over de BTW terugvorderbaarheid van Lichte vrachtwagens. Zware vrachtwagens (met een maximaal toegelaten massa >3500Kg) vallen niet onder deze regeling.

Voor bestelwagens en pick-ups met enkele en dubbele cabine die bestemd worden voor “gemengd gebruik” dient de (100%) aftrek van btw eveneens beperkt te worden in functie van het privé gebruik (waartoe ook het woon-werkverkeer – zie hieronder – wordt gerekend).

Afzonderlijke criteria werden uitgewerkt voor “fiscale lichte vrachtwagens”, die grosso modo als volgt kunnen worden samengevat.

Bij “onbeduidend privégebruik” (occasioneel of toevallig gebruik) van de lichte vrachtwagen kan men 100% aftrek van de btw in aftrek brengen.

Bij “gemengd gebruik” (zowel beroeps- als privégebruik) van de lichte vracht dient men ofwel te opteren voor:

 1. Rittenadministratie (naar analogie met de methode personenwagens); (Totaal aantal km’s – woon-werk verkeer (x2) – privé km’s ) / Totaal aantal km’s
 2. een specifiek forfait voor lichte vracht  van 85 % (15% van de kosten aankoop, huur, brandstof… zijn niet aftrekbaar). Voorwaarde om deze methode toe te passen is dat de lichte vrachtwagen overwegend gebruikt wordt door de belastingplichtige voor goederenvervoer in het kader van de economische activiteit. Hiervoor zal rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden, in het bijzonder:
  1. de aard van de economische activiteit van de belastingplichtige waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is;
  2. het type van lichte vrachtwagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen;
  3. de identiteit van de persoon aan wie het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden om voormelde methode van 85% toe te passen, kan men nog terugvallen op het algemeen forfait van 35%.

Er geldt dus geen semi-forfaitaire methode  voor lichte vracht. Wel kan op basis van rittenadministratie van de lichte vrachtwagens een globaal gemiddeld aftrekpercentage voor de vloot lichte vrachtwagens bepaald worden.

Wanneer geopteerd wordt voor het forfait, geldt deze keuze voor ALLE lichte vrachtwagens van de onderneming (behalve wanneer kan aangetoond worden dat het privégebruik onbeduidend is, bijvoorbeeld. lichte vracht die enkel op bedrijfsterreinen wordt gebruikt).

Men kan wel afzonderlijke keuzes maken voor de vloot bedrijfswagens/personenwagens enerzijds en de vloot lichte vrachtwagens anderzijds.

Wie ervoor kiest om het algemeen forfait (35%) toe te passen, moet deze keuze minimaal gedurende 4 kalenderjaren aanhouden.

 

 

Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=f7904402-976f-4413-afd8-8f92dfda5514

Bron: http://www.bdo.be/nl/news/professional-news/2013/bedrijfswagens-btw-regime-versoepeld/

Meer duidelijkheid BTW terugvorderbaarheid personenwagens

29 10 2013

Er bleven heel wat onduidelijkheden in het bedrijfsleven met betrekking tot de aftrekregeling btw voor bedrijfsvoertuigen zowel voor personenwagens als lichte vrachtwagens.

Met beslissing E.T. 119.650/4 dd. 9/9/2013 tracht de btw administratie de krijtlijnen op het gebied van aftrek van  btw definitief vast te leggen.

Er is meer duidelijkheid gekomen overeen aantal tot nu toe open vragen:

 • De forfaitaire aftrek van 35% kan worden toegepast vanaf 1 wagen. Tot nu toe was dit pas mogelijk vanaf 4 wagens.
 • Wanneer er wordt geopteerd voor een semi-forfaitaire methode waarbij het percentage btw aftrek wordt bepaald door

1 – (200 dagen x woonwerk x 2)  + 6000 / totaal km per jaar

dan geldt het principe  van 1 voertuig = 1 vaste bestuurder. Deze methode is dus niet toegelaten voor poolwagens

 

Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=f7904402-976f-4413-afd8-8f92dfda5514

Bron: http://www.bdo.be/nl/news/professional-news/2013/bedrijfswagens-btw-regime-versoepeld/