Bijtellingscategorie 4% vervalt in 2016 (Nederland)

24 10 2014

Op 23 oktober heeft staatssecretaris Wiebes zijn plannen bekend gemaakt voor de autobelastingen in 2016. De bijtellingscategorie van 4% verdwijnt en alleen auto’s met een uitstoot van 1 tot 50 gram co2/km komen nog in aanmerking voor de 14%-categorie. De 7% categorie blijft bestaan maar alleen voor auto’s met 0 gram uitstoot. We vatten alle categorieën vanaf 1/1/2016 even samen.

7%-bijtelling: 0 gram
14%-bijtelling: 1-50 gram
20%-bijtelling: 51-79 gram
25%-bijtelling: >80 gram

CO2In een eerdere berichtgeving meldden we al dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in type brandstof bij het bepalen van de bijtellingscategorie.
Bij dit alles geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden. Vorige week geraakte al bekend dat Wiebes van 2016 een overgangsjaar wil maken. Hij heeft meer tijd nodig voor Autobrief 2. In de brief van Wiebes staat dat met ingang van 2016 de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor (semi-)elektrische auto’s afloopt. Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi-) elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd.

Wie alles rustig zelf eens wilt nalezen kan de kamerbrief vinden via deze link.

Bron artikel: Fleet & Mobility

RSZ wijzigt standpunt inzake solidariteitsbijdrage voor lichtevrachtwagens

23 10 2014

De RSZ heeft bekendgemaakt dat op “utilitaire voertuigen” in principe voortaan geen solidariteitsbijdrage meer verschuldigd is in zoverre deze voertuigen niet voor privédoeleinden worden gebruikt. Het gaat hierbij om een standpunt dat de RSZ recent in zijn administratieve instructies heeft opgenomen. We vatten de actuele regels van de solidariteitsbijdrage hieronder opnieuw samen.

Fiscaal principe

Sinds 2005 is er op het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfsvoertuig een solidariteitsbijdrage verschuldigd, ook wel CO2-bijdrage genoemd. Deze bijdrage is uitsluitend ten laste van de werkgever en wordt per kwartaal betaald via de RSZ-aangifte.

Formule
De solidariteits- of CO2-bijdrage wordt maandelijks berekend en is afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De berekening voor 2014 ziet er als volgt uit:

Benzinevoertuigen: [(Y x 9) – 768]:12 = euro x 1,2048
Dieselvoertuigen: [(Y x 9) – 600]:12 = euro x 1,2048
LPG-voertuigen: [(Y x 9) – 990]:12 = euro x 1,2048
Elektrische voertuigen : 20,83 euro x 1,2048
Minimum: 25,10 euro

Y = CO2-uitstoot in gram per kilometer zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest van de wagen. Indien er geen gegevens voorhanden zijn, moet men de berekening uitvoeren op basis van een CO2-uitstoot van 182 gr/km voor benzinevoertuigen en 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Deze CO2-bijdrage dient de werkgever te betalen voor elke firmawagen ongeacht of de wagen een volledige maand of slechts een gedeelte van de maand wordt gebruikt.

Verschil tussen klassiek bedrijfsvoertuig en ‘ lichte vracht’

lichtevSinds kort maakt de RSZ in het kader van de solidariteitsbijdrage een onderscheid tussen een klassiek bedrijfsvoertuig en een lichtevracht ook wel utilitair voertuig genoemd. Met lichtevracht wordt hierbij de ‘ fiscale’ term van ‘ echte lichtevracht’ bedoeld, in tegenstelling tot de gewone bedrijfsvoertuigen (personenauto, minibus, terreinvoertuig,…) die behoren tot de klasse M1 en N1. Een fiscaal echte lichtevracht is een voertuig dat door de fiscus als dusdanig wordt gekwalificeerd en bijgevolg wordt het VAA berekend op de werkelijke waarde van dit voertuig. Het gaat concreet om voertuigen met een MTM van maximum 3.500 kg die aan een reeks technische voorwaarden voldoen. Pick-ups vallen hier normaal gezien onder, maar zo ook een voertuig type bestelwagen met laadruimte achterin zonder ruiten, waarin wettelijk geen passagiers mogen vervoerd worden.

Nieuwe benadering van het woon-werkverkeer

Als principe geldt: van zodra een werknemer zijn bedrijfswagen gebruikt om verplaatsingen uit te voeren tussen zijn woonplaats en zijn vaste werkplaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Er is reeds sprake van een vaste plaats van tewerkstelling indien de werknemer effectief prestaties op die plaats levert en zich met zijn het voertuig minstens (al dan niet opeenvolgend) 40 dagen per jaar naar diezelfde plaats begeeft.

Uitzondering voor lichtevrachtwagens

De RSZ voert in zijn instructie voor het tweede kwartaal 2014 een nieuwe uitzondering in:
Indien de woon-werkverplaatsing met een lichtevracht plaatsvindt dan is er in het kader van de solidariteitsbijdrage geen sprake meer van belastbaar woon-werkverkeer. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer het voertuig gebruikt om te gaan werken op zijn bedrijf op een werf of bij een klant. Zelfs indien de werknemer het ganse jaar ‘s morgens naar eenzelfde plaats rijdt en ’s avonds van die plaats terug naar huis komt, zonder dat hij tijdens de dag zijn lichtevracht (beroepsmatig) moet gebruiken, is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Besluit: indien de werknemer een lichtevracht gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsing is dit voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage. Er mag echter geen privégebruik toegelaten zijn (zie verder).

Uitzondering voor gewone voertuigen met variabele plaats van tewerkstelling en zonder privégebruik

Indien de werknemer niet over een vaste plaats van tewerkstelling beschikt en er met dat voertuig geen ander privégebruik plaatsvindt, is dit gewone voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage. Maar wat is de definitie van een vaste plaats van tewerkstelling?

Een vaste plaats van tewerkstelling beantwoordt aan deze 2 voorwaarden:

de werknemer levert effectief prestaties van enige omvang op die plaats (zijn eigen bedrijf, een werf, een klant, …).
Voorbeeld: Een technicus die ’s morgens naar zijn bedrijf rijdt, daar tijdens de voormiddag toestellen herstelt en deze tijdens de namiddag bij klanten gaat installeren, heeft een woon-werkverplaatsing, zelfs als hij aan het einde van zijn dagtaak niet terugkeert naar het bedrijf maar rechtstreeks van bij de laatste klant naar huis rijdt. Echter, iemand die naar het bedrijf rijdt alleen maar om goederen op te laden, en dan gedurende de ganse dag deze goederen levert en nadien met dit voertuig naar huis rijdt, heeft geen woon-werkverplaatsing, want hij levert geen prestaties van enige omvang op het bedrijf.
het voertuig rijdt tijdens het jaar minimaal 40 dagen naar eenzelfde plaats, ongeacht of deze dagen op elkaar volgen of niet. Van zodra de 40 dagen bereikt zijn op één plaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het ganse jaar (eventueel beperkt tot de periode dat het voertuig werd ter beschikking gesteld).

Besluit : indien de werknemer niet over een vaste plaats van tewerkstelling beschikt en dus wel over een variabele plaats van tewerkstelling en er met dat voertuig geen ander privégebruik plaatsvindt, is dit gewoon voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage.

Privégebruik

De solidariteitsbijdrage is steeds verschuldigd indien een gewoon voertuig of een utilitair voertuig privé mag worden gebruikt. Enkel het occasioneel gebruik (zoals een verhuizing in het weekend) is vrijgesteld. Blijft de gewone bedrijfswagen ook buiten de werkuren ter beschikking van de werknemer maar is privégebruik verboden, dan is dit niet voldoende voor de RSZ om vrijgesteld te zijn van de bijdrage. Er moeten minstens sancties en een controlemechanisme voorhanden zijn. Roep hiervoor de hulp in van een sociaal secretariaat. Bij een lichtevracht wordt privégebruik niet vermoed. De RSZ gaat er met andere woorden van uit dat een lichtevracht door uw werknemers niet privé wordt gebruikt. Het tegendeel kan steeds worden vastgesteld door de inspectiediensten waardoor men als werkgever toch nog de solidariteitsbijdrage verschuldigd is.
Overzicht heffing solidariteitsbijdrage  (zie bijlage)

Inwerkingtreding en praktische gevolgen
De RSZ publiceert deze nieuwe regels in haar administratieve instructies van het tweede kwartaal 2014 (Administratieve instructies RSZ – 2014/02 : www.socialsecurity.be). Zij gelden voor alle nog niet definitief afgehandelde dossiers. Indien een werkgever in het verleden lichtevrachtwagens ter beschikking heeft gesteld waarvoor volgens de nieuwe beoordelingsregels geen solidariteitsbijdrage verschuldigd is, kan de werkgever aan de RSZ een schriftelijke vraag stellen om het dossier te herbekijken. In dit schrijven vermeldt de werkgever hoeveel bijdragen er te veel werden betaald en waarom, en over welke kwartalen het gaat. De RSZ zal de vraag en de argumentatie van de werkgever onderzoeken en vervolgens haar standpunt meedelen. De verjaringstermijn voor dergelijke vorderingen (met name rond onterecht betaalde bijdragen) bedraagt drie jaar. De termijn start op de laatste dag van het betrokken kwartaal.

Bron artikel: Link2Fleet

XPOfleet Management Day 2014: een leerrijke dag vol exclusiviteit

21 10 2014

Op donderdag 16 oktober 2014 zakten meer dan 100 HR- en fleet managers af naar De Kuip te Rotterdam voor de eerste Nederlandse XPOfleet Management Day 2014. Gezamenlijk vertegenwoordigden alle aanwezigen een totaalvloot van ruim 70.000 voertuigen. Een groot succes, dus!

Reeds omstreeks 8u30 stroomden de eerste bezoekers toe in Stadion Feijenoord, ook wel De Kuip genoemd. Elke geregistreerde bezoeker kreeg een gepersonaliseerde agenda, vergezeld van een XPOfleet-pen en bijpassend notitieboek. Deze zou later die dag gevuld worden met talrijke informatie over efficiënt fleet management met al haar facetten. Het echte startschot van het event werd gegeven door XPOfleet’s CCO, Paul Gestels, die een tipje van de sluier lichtte over de unieke meerwaarde van deze VIP-dag. Kort daarna gaf CEO Gert Vandersmissen een boeiende workshop over XPOfleet 3.2 en diens functies. Vandersmissen legde uit hoe de ERP oplossing steunt op een heleboel best practices op gebied van fleet en ICT. En dit blijft evolueren, want het recent vernieuwde XPOfleet biedt nog meer mogelijkheden voor een tijd- en kostenbesparend fleet management. Zo kunnen fleet managers vlot informatie uitwisselen via het online communicatieplatform. Kortom: elke XPOfleet-gebruiker kan korter op de bal spelen.  Na een gezellige koffie break wist ook Jan Willem Kemper (Auxilium) de aanwezigen te boeien met heel wat nuttige informatie over de wetgeving rondom bedrijfsvoertuigen. Kemper ging met het vergrootglas over de belangrijkste regels en uitzonderingen. Hij stond ook stil bij het privégebruik van deze voertuigen. Want er zijn heel wat valkuilen en recente ontwikkelingen waarmee men best rekening houdt.

Daarna was het de beurt aan VAB Fleet Services en ProDrive Training. Hans Eeckman en Marc Nederveen – beide van VAB Fleet Services – legden hun krachtige productformules uit. Dagelijks vormen deze de bouwstenen voor groeikracht in het fleet beheer van talloze bedrijven. Mark Maaskant – het gezicht van ProDrive Training – bundelde zijn expertise in een leerrijke sessie over het sturen van rijgedrag. Hij liet zien hoe 20 jaar ervaring vertaald wordt naar een meetbare aanpak die forse besparingen levert inzake brandstofverbruik en schadelast.

Tijdens de middagpauze werden alle aanwezigen getrakteerd op een VIP-lunch, waarbij het Nederlandse broodje kroket ook niet mocht ontbreken. Maar ook een portie netwerkmogelijkheden en een flinke dosis kennisdeling stonden op het menu. Er werden boeiende conversaties gevoerd, business cards uitgewisseld en afspraken gemaakt.

John Dane van Opel luidde de namiddag in met een reeks fleet strategieën waaruit elke wagenparkbeheerder voordelen kan halen.  Dane’s team werkt voortdurend aan het verbeteren van de Total Cost of Ownership. Opel’s sessie werd gevolgd door workshops over XPOfleet wagenparkbeheer. Zij die XPOfleet nog niet kenden, konden dankzij CEO Gert Vandersmissen een grondige blik werpen op deze totaaloplossingssoftware. En voor de ervaren XPOfleet gebruikers was er de Expert Sessie, gegeven door XPOfleet’s Lead Project Advisor: Jarich Verachtert. Een exclusieve dag boordevol opportuniteiten voor menige fleet manager werd afgesloten door Travelcard en Fleetlogic. Patrick Bosker, boegbeeld van Travelcard, duidde op het belang van brandstofverbruik in de praktijk. Hij liet zien hoe deze parameter dé norm is om het verbruik van brandstof te budgetteren. Daarbij hoorde ook de evolutie van brandstofsoorten- en prijzen. Tegelijkertijd wist Freek Glorius van Fleetlogic de aanwezige gasten te boeien met allerlei fleetgerelateerde do’s en dont’s. Deze werden mooi aangevuld met praktische en relevante informatie voor zowel fleet manager als berijder.

Spijt dat je er niet was? Laat je alvast inspireren door ons fotoverslag. En misschien ben je er volgend jaar wel bij!

CO2-normen bijtelling 2015 & Autobrief 2

13 10 2014

In de Autobrief 2 zal het Kabinet, Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, nader ingaan op de plannen voor de autobelastingen die per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Deze brief zal in Q4 van dit jaar naar de tweede kamer worden gestuurd. Hierin worden de nieuwe fiscale maatregelen beschreven die het kabinet wil doorvoeren op het gebied van fiscale bijtelling, BPM, motorrijtuigenbelasting en brandstoffen. De autobranche is al maanden in gesprek met de politiek om hier vorm aan te geven. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden, zodat er voldoende tijd is om te anticiperen op de nieuwe maatregelen. Daarnaast moeten de maatregelen veel minder marktverstoring geven dan de fiscale maatregelen die zijn genomen uit de eerste autobrief uit 2011.

Geblogberichtautobrieftrapte bijtelling in Autobrief II

Één van de fiscale maatregelen die op de schop moet is de bijtellingsregeling. De huidige bijtellingspercentages gerelateerd aan de CO2-uitstoot bepalen nu heel sterk de keuze van een berijder vanwege de grote sprongen. Bijna 50% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s bevindt zich niet zomaar in de 14% bijtellingscategorie. Van zodra een leaseauto net één gram CO2-uitstoot meer heeft dan deze categorie, valt deze gelijk uit de gratie. Het voorstel is dan ook om deze grote sprongen te vervangen door geleidelijke stappen: de getrapte bijtelling. Hiermee is een berijder sneller bereid iets meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Dit zal uiteindelijk de overheid ook meer opbrengen. Het marktvolume wordt zo ook wat meer evenwichtig verdeeld over de volledige belastingschaal.

Betalen naar gebruik leaseauto?

Daarnaast worden medewerkers met een auto van de zaak – die minder dan 500 kilometers rijden voor privégebruik-  op dit moment vrijgesteld van de bijtelling. Voor wie wel moet bijtellen, maakt het echter niet uit hoeveel privékilometers er zijn afgelegd. Iedereen betaalt dezelfde bijtelling, ongeacht of je 600 of 25.000 privékilometers maakt. Het “betalen naar gebruik” zou hierin volgens alle partijen de beste maatregel zijn. Dit zou leiden tot een veel bewuster reisgedrag en onnodig gebruik ontmoedigen. Het belasten van het aantal privékilometers van de leaserijder zou hiermee de meest eerlijke maatregel zijn. Of dit te realiseren is en hier binnen het kabinet genoeg draagvlak voor is, moet blijken uit het resultaat van Autobrief 2.

CO2-normen bijtelling vanaf 1/1/2015

Tijdens Prinsjesdag zijn de strengere CO2-normen voor de bijtelling in 2015 vastgesteld. De verscherping van deze normen zorgen dat er minder autokeuze is in de lage bijtellingscategorieën. Nieuw in 2015 is dat er geen verschil zal worden gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s.

 Bijtelling%   0% 4% 7% 14% 20% 25%
 gram CO2/km   n.v.t 0 1-50 51-82  83-110  >110

De bijtelling van uw auto blijft 60 maanden geldig na tenaamstelling.

 

Nieuwe regering voorziet geen tax shift voor bedrijfswagens

8 10 2014

regering

De nieuwe regering “Michel” is een feit. De onderhandelaars voor de Zweedse coalitie hebben na dertig uur onderhandelen een begrotings- en regeerakkoord afgesloten.’La Suèdoise est la!’. Met die woorden kwam even voor 19 uur de verlossing uit de onderhandelingskamers bij het voorzitterschap van de Kamer. De onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over de nieuwe federale regering. Die komt onder de auspiciën van MR-voorzitter Charles Michel.

Geen ‘tax shift’ voor bedrijfswagens.
De onderhandelaars zijn nu overeengekomen om te streven naar een begrotingsevenwicht in 2018. Er wordt voor 8 miljard euro aan uitgaven geschrapt en de belastingen zullen met 400 miljoen euro dalen. Er zal een ‘tax shift’ plaatsvinden, met nieuwe inkomsten op bepaalde domeinen maar daarin worden de bedrijfswagens niet genoemd. Dit kunnen wij besluiten op basis van de documenten waarop het regeerakkoord werd afgesloten. Ingrijpende fiscale wijzigingen zijn in de nabije toekomst voor bedrijfswagens dus niet te verwachten.

Bron: MOBILITAS

Veelbelovend partnership tussen Fleetlogic & XPOfleet

6 10 2014

Binnenkort is het zover: tijd voor de eerste Nederlandse XPOfleet Management Day 2014! Op 16 oktober wordt elke VIP-genodigde ondergedompeld in talloze leerrijke seminaries. Deze dragen elk op hun beurt bij aan efficiënt fleet management. Eén van deze boeiende infosessies wordt gegeven door Freek Glorius van Fleetlogic. Deze innovatieve speler biedt kostenbesparende oplossingen en zorgt voor duidelijkheid over ingewikkelde fiscale regelgevingen inzake jouw wagenparkbeheer.

2014 09 29 foto samenwerking FLWie de XPOfleet software gebruikt, kan rekenen op nieuwe en uitgebreide inzichten over zijn/haar wagenpark. Zo geeft de onafhankelijke totaaloplossing onder meer aan op welke parameters jij als organisatie kan besparen. Fleetlogic levert hier een gefundeerde bijdrage aan. Reeds 27 jaar biedt de marktleider in voertuigtelematica vernieuwende besparingsoplossingen voor het wagenparkbeheer van meer dan 1.500 organisaties. De focus ligt steeds op het leveren van relevante informatie. Het doel? Dankzij een duidelijk totaalbeeld en vooruitstrevende inzichten de kosten van je onderneming verlagen. Zo speel je korter op de bal én behaal je een hogere ROI.

En er is meer. Die ingewikkelde (auto)fiscale wet- en regelgevingen, bijvoorbeeld. Hiermee worden bedrijven geconfronteerd tijdens het bezoek van de belastingdienst. Op de XPOfleet Management Day 2014 vertaalt Freek Glorius deze complexe materie naar een praktische gids met de nodige tips en tricks. Zo heb je altijd controle over alle fiscale risico’s en jouw wagenparkbeheer in de brede zin.

Maar meer controle betekent ook dat je als bedrijf vaak een berg informatie moet verzamelen van al jouw medewerkers. Zij maken zich op hun beurt zorgen over hun privégegevens. Fleetlogic en XPOfleet – samen goed voor meer dan 43 jaar ervaring in IT en fleet management –  kennen het wel en wee van implementeerbare systemen die gefundeerd vertrouwen genereren van medewerkers en ondernemingsraden.

Ook dit thema komt uitgebreid aan bod tijdens de uiteenzetting op de XPOfleet Management Day 2014. Hiervoor kan je nog steeds een uitnodiging aanvragen via deze link: http://www.xpofleet.com/xfmd/index.php/contact