INDEXATIE CO2 TAKS PER 1.1.2021

22 10 2020

Sinds 2005 betalen de werkgevers een solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) op bepaalde voertuigen die ook voor andere dan louter beroepsdoeleinden (privégebruik, woon-werkverplaatsing, collectief vervoer van werknemers) worden gebruikt en die rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld van hun werknemers, ongeacht elke financiële bijdrage van de werknemer in de financiering of voor het gebruik ervan. De CO2-bijdrage hangt af van enerzijds de CO2-uitstoot in gram per km en van anderzijds het brandstoftype.

De eerstvolgende indexering vindt plaats op 1 januari 2021 door de niet-geïndexeerde bijdrage te vermenigvuldigen met de breuk 150,84 / 114,08. De coëfficiënt voor het jaar 2021 bedraagt dus 1,3222.

De stijging ten op zichte van vorig jaar bedraagt ongeveer 1%.

De basisformules voor 2021 zijn als volgt:

BrandstofFormule
Diesel((CO2 x 9) – 600)/12 x (150,84/114,08)
Benzine((CO2 x 9) – 768)/12 x (150,84/114,08)
LPG (*)((CO2 x 9) – 990)/12 x (150,84/114,08)
Elektrische voertuigen (**)27,54 euro per maand (20,83 euro x (150,84/114,08))

(*) een LPG voertuig is een omgebouwd voertuig dat oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 van het benzinevoertuig.

Minimumbedrag

De minimumbijdrage op maandbasis bedraagt 27,54 euro per maand. Deze geldt ook voor elektrische voertuigs.

(**) In afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ de minimumbijdrage ook voor voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden.

Hybride en plug-in hybride voertuigen

Voor full hybride en plug-in hybride voertuigen houdt men ENKEL rekening met de CO2-uitstoot van de hoofdaandrijving (vaak benzine, uitzonderlijk diesel).

WLTP of NEDC 2.0

Het gelijkvormigheidsattest van voertuigen die vanaf 1 september 2018 in omloop zijn, bevat 2 waarden voor de CO2-uitstoot: de waarde volgens meetmethode NEDC 2.0 (code 49.1) en volgens WLTP (code 49.4). De vraag stelt zich of in de nieuwe formule de WLTP of NEDC 2.0 dient te worden gebruikt. De RSZ heeft tot op vandaag nog geen specifieke instructie bekendgemaakt.

Daaruit kunnen wij “voorlopig” besluiten dat men de NEDC 2.0 waarde verder mag gebruiken voor voertuigen gehomologeerd onder WLTP. Oudere voertuigen mogen verder de NEDC 1.0 waarde gebruiken.

Bij wijzigingen houden wij jullie hiervan op de hoogte.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: een diesel voertuig met een CO2-uitstoot van 115 gram/km

De solidariteitsbijdrage in 2021 bedraagt : ((115,00 x 9) – 600) / 12 = 36,25 euro x 150,84 / 114,08 = 47,93 euro per maand.

Voorbeeld 2: een benzine voertuig met een CO2-uitstoot van 115 gram/km

De solidariteitsbijdrage in 2021 bedraagt : ((115,00 x 9) – 768) / 12 = 22,25 euro x 150,54 / 114,08 = 29,42 euro per maand.

Bron: Mobilitas Michel Willems

Wijziging berekeningsmethode voor Vlaamse BIV en verkeersbelasting vanaf 2021

21 10 2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Vlaamse fiscale administratie haar berekeningsmethode voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) en voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

De CO2-uitstootwaarde zal vanaf die datum gebaseerd zijn op de WLTP-test. De belastingvrijstellingen voor BIV en verkeersbelasting voor plug-in hybrides en voertuigen op

CNG worden geschrapt. De beide belastingvrijstellingen blijven wel behouden voor 100% elektrische voertuigen. Dat maakte Vlaams minister van financiën Matthias Diependaele vrijdag 9 oktober bekend.   Wij onderzoeken de gevolgen.

 

1) Voor welke voertuigen geldt de nieuwe regeling ?
De nieuwe berekeningswijze heeft enkel gevolgen voor nieuwe voertuigen ingeschreven in Vlaanderen vanaf 1 januari 2021.
2) Geen gevolgen voor leasingvoertuigen
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een erkende leasingmaatschappij. Zij volgen inzake BIV en verkeersbelasting de algemene formules die gelden voor het Brussels Gewest.
3) Geen gevolgen voor het bestaande wagenpark
Het rijdend wagenpark in Vlaanderen en alle tweedehandsvoertuigen die in Vlaanderen in 2021 opnieuw worden ingeschreven blijven onderworpen aan de thans bestaande regels. Dit is ook logisch omdat zij nog niet allemaal beschikken over de WLTP-norm.

Principes van de nieuwe regeling

Vlaanderen baseert zijn nieuwe berekeningswijze voor de BIV en de verkeersbelasting op het WLTP-protocol. Hierdoor dienden de bestaande formules te worden aangepast om enerzijds te sterke belastingverhogingen te vermijden en anderzijds voertuigen met een relatief lage CO2-uitstoot te bevoordelen. De minister beklemtoonde dat de operatie voor de Vlaamse fiscus budgetneutraal moet zijn. Het is de bedoeling dat wie een nieuwe milieuvriendelijke wagen koopt wordt beloond met een lagere inschrijvingstaks en een goedkopere jaarlijkse verkeersbelasting. De belastingverhoging zal vooral gedragen worden door de meest vervuilende voertuigen. Uit de simulaties blijkt dat kleine stadswagens en gezinswagens vaak minder zullen betalen.

Einde van de belastingvrijstelling voor CNG en plug-in hybrides

De Vlaamse fiscus schrapt vanaf 1 januari 2021 de vrijstelling van BIV en verkeersbelasting voor CNG-auto’s (aardgas) en plug-in hybrides met een maximum uitstoot van 50 gram/km. Enkel 100% elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof zullen in de toekomst vrijgesteld blijven van BIV en verkeersbelasting. Deze regeling heeft tot gevolg dat wie van plan was een plug-in voertuig aan te kopen of via (financiële) leasing een voertuig in te schrijven op naam van zijn onderneming in Vlaanderen er baat bij heeft dit nog te doen vóór 31 december 2020. Op die manier vermijdt men de BIV en maximaal één jaar verkeersbelasting. Anderzijds blijft de BIV voor plug-in voertuigen vanaf 2021, mede door de lage WLTP-waarden van deze voertuigen, ook in 2021 nog relatief laag. Plug-in voertuigen zijn wel duurder maar voor de berekening van de BIV en de verkeersbelasting speelt de catalogusprijs geen rol.

Simulatie BIV Vlaanderen 2021

Bij de persvoorstelling werden enkele simulaties getoond van de nieuwe BIV formule gebaseerd op de WLTP testmethode. De getoonde voorbeelden zijn een weergave van de tien de populairste modellen op de markt . De Vlaamse administratie preciseert in haar voorbeelden evenwel niet welke motorisaties en CO2 waarden zij in haar voorbeelden heeft gebruikt.

Overzicht 10 populaire modellen

Overzicht winners en verliezers op basis van de 50 populaire modellen

Simulatie verkeersbelasting Vlaanderen 2021

Bij de voorstelling van de nieuwe formule van de nieuwe jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) werden ook enkele simulaties getoond van de formule gebaseerd op de WLTP testmethode. De wijzigingen zijn relatief beperkt behalve voor voertuigen met een hoger dan gemiddelde CO2-uitstoot. Dit is ook logisch. Ondanks de vergroening van de formule die Vlaanderen enkele jaren geleden introduceerde, blijft een groot deel van het eindbedrag gebaseerd op de klassieke verkeersbelasting die enkel rekening houdt met de fiscale PK’s. Een element dat niet zo bekend is.

   Overzicht 10 populaire modellen

    Bron : Vlaamse overheid

Simulatietool

Het is de bedoeling dat de wetgeving nog voor het jaareinde wordt gestemd. De fiscale administratie belooft op korte termijn een update van haar simulatietool ter beschikking te stellen.

Conclusie

De nieuwe berekeningsformules BIV en verkeersbelasting 2021 brengen geen fiscale aardverschuiving teweeg. Het betreft vooral een aanpassing op basis van de nieuwe WLTP methode waarvan de fiscale

gevolgen voor kleinere milieuvriendelijke voertuigen worden afgevlakt en zelfs leiden tot lagere tarieven. We wachten de details af van de formules maar we merken toch op dat WLTP CO2-waarden vanaf 120- 130 gram

vaak leiden tot een hogere fiscale druk. Dat de vrijstelling voor plug-in hybrides niet zou worden verlengd was al bekend omdat veel onzekerheid bestaat over het correct gebruik (lees voldoende elektrisch laden) van

deze voertuigen. Nederland startte reeds 2 jaar geleden met de fiscale afbouw ervan.  Anderzijds zal voor de jaarlijkse verkeersbelasting de fiscale PK voor plug-in hybrides opnieuw een rol spelen. Maar vaak gebruiken

deze modellen een kleinere modernisaties in combinatie met een batterij in vergelijking met zuivere benzine of diesel modellen. CNG voertuigen zullen vanaf 2021 fiscaal minder aantrekkelijk worden en kunnen hierdoor hun meerkost

ten opzichte van klassieke benzine voertuigen minder snel terugverdienen. Tenslotte hebben de nieuwe formules geen gevolgen op de tweedehandsmarkt zodat hier een zekere vorm van fiscale stabiliteit wordt voorzien.

Copyright : Michel Willems

                     MOBILITAS

Stadstol vervangt Brusselse BIV en verkeersbelasting in 2022

15 10 2020

De krant De TIJD maakte op 15 oktober bekend dat de Brusselse stadstol er begin 2022 staat aan te komen. Via het monitoringsysteem SmartMove zal elk voertuig die het Brussels Gewest binnenrijdt een vaste tol betalen aangevuld met een extra tarief per kilometer. Leasingwagens zouden in het nieuwe systeem worden geïntegreerd. De beoogde inkomsten worden geschat op een half miljard euro.

Tarieven

Het aangerekende tarief zal afhangen van  :

  1. het tijdstip waarop men het Brussels Gewest binnenrijdt;
  2. het fiscaal vermogen van het voertuig (fiscale PK’s);
  3. het aantal gereden kilometers binnen het Brussels Gewest :

Dagpassen zullen verkrijgbaar zijn voor bedragen tussen 10,00 en 20,00 euro.

Tijdens de spitsuren (van 7-10 uur en 15-19 uur) zal een vast tarief van 1,00 euro worden gehanteerd en in de daluren (tussen 10 en 15 uur) daalt het tarief tot een halve euro.

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor in functie van de fiscale PK van het voertuig. Voor een voertuig van 20 PK bedraagt de factor 6. Voor klassieke middenklasse  voertuigen zal dit in de praktijk neerkomen op 2,00 tot 3,00 euro. Bovenop dit vast tarief zal men 0,18 euro per kilometer tijdens de spits en 0,09 euro tijdens de daluren moeten betalen.

De Brusselse regering moet zich nog formeel uitspreken over de invoering ervan maar er worden geen grote wijzigingen verwacht. De captatie van de gegevens zou verlopen via smartphone en GPS-technologie eventueel ondersteund door zogenoemde ‘dashbord doosjes’. Wie geen privé gegevens wenst te delen zal dagpassen moeten aankopen.

Het tarief hoiudt dus geen rekening houdt met de CO2-uitstoot van het voertuig.

Afschaffing van Brusselse BIV en verkeersbelasting.

Als compensatie voor de stadstol (of anders gezegd de Brussels Gewest Tol) zouden de voertuigen ingeschreven in het Brussels Gewest ontheven worden van de BIV en de verkeersbelasting.

Deze maatregel zou niet gelden voor voertuigen ingeschreven in het Waalse en Vlaamse Gewest. Hierdoor zou de kost voor pendelaars naar Brussel in de toekomst significant kunnen stijgen.

In de voorbereidende nota wordt ook niet meer vermeld dat het Brussels Gewest hierover een regeling zou wensen te treffen met Vlaanderen en Wallonië.

Integratie van leasingvoertuigen

Vandaag volgen voertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij de Brusselse regels inzake BIV en verkeersbelasting (*). De vraag stelt zich hoe dit zal geïntegreerd worden in het nieuwe systeem zonder dat dit al te complex wordt. Het is nog wachten op een definitieve formule.

Bron : De TIJD  15 oktober 2020.

  (*) Er werd onlangs een kleine uitzondering gemaakt voor EV voertuigen ingeschreven bij leasingmaatschappijen met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest. Die kunnen ook genieten van de volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting.

Herbevestiging van hervorming fiscaal regime van pick-ups met privé gebruik (Belgie)

13 10 2020

Vlaams minister van financiën en begroting Matthias Diependaele herbevestigt zijn intentie om het oneigenlijk gebruik van pick-ups fiscaal in te perken. In februari van dit jaar kondigde zijn kabinet een onderzoek aan naar het fiscaal regime van zogenoemde pick-ups. Nu het onderzoek is afgesloten start de minister het overleg met de gewesten en het federaal niveau.

De verkeersbelasting en de BIV zijn een regionale materie. De regeling inzake fiscale definitie van lichte vrachtwagen waartoe de pick-ups behoren, is een materie die geldt voor de drie Gewesten. De fiscale aftrekbaarheid wordt dan weer federaal geregeld door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD financiën).

Luxe dubbele cabine pick-ups worden vaak privé gebruikt en zijn meestal uitgerust met zware benzine motoren, betalen geen BIV en genieten van een zeer lage verkeersbelasting van zo’n 150 euro en zijn in principe voor 100% fiscaal aftrekbaar. Zij zijn namelijk uitgesloten van de fiscale aftrekbeperking gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die geldt voor personenwagens. Nochtans hebben deze voertuigen vaak uitzonderlijk hoge CO2-waarden.

Om fiscale redenen is de interesse voor deze voertuigen opnieuw hoog. Vandaag brengen steeds meer merken opnieuw pick-up modellen op de markt. Uit recente statistieken blijkt dat de verkoop van pick-ups in Vlaanderen de laatste tien jaar met 300% gestegen is.

Het is met name de bedoeling om de bestaande fiscale voordelen van pick-ups enkel te behouden indien kan aangetoond worden dat zij uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden ingezet. Verdere details werden nog niet bekendgemaakt. De maatregel zou enkel gelden voor nieuw aangekochte pick-ups en niet voor het rijdend park.

Bron: mobilitas

Brussels autosalon verplaatst naar 2022

12 10 2020

De automobielfederatie Febiac blaast het Brusselse Autosalon van januari volgend jaar af.

Na lang twijfelen heeft de automobielfederatie Febiac de knoop doorgehakt. Het Brusselse Autosalon gaat niet door in januari en wordt uitgesteld tot 2022. Dat meldt Febiac maandag in een persbericht.

‘Nu de pandemie opnieuw snel aan kracht wint, moet Febiac besluiten dat de huidige ontwikkeling van de covidpandemie ons niet toelaat een ‘fysiek’ auto-, motor- en lichtebedrijfsvoertuigensalon te organiseren’, stelt salonorganisator Pierre Lalmand. ‘Wij willen op geen enkele manier de veiligheidsmaatregelen en contactbeperkingen ondermijnen die de overheid van elke burger en elke organisatie verwacht.’

Salon Lightversie

De autosector schoof een beslissing over het Autosalon al maanden voor zich uit. Het evenement is bij heel wat merken dankzij de wekenlange ‘saloncondities’ goed voor een derde van de jaarlijkse verkoop. Met meer dan 500.000 bezoekers is het Autosalon een van de grootste evenementen van België.

Maar door de coronacrisis werd snel duidelijk dat Febiac maar een beperkt aantal bezoekers per slot zou kunnen toelaten. Plaatsnemen in de geëxposeerde auto’s zou gezien de hygiënenormen onmogelijk zijn.

Behalve de kleine merken Mitsubishi en Hyundai durfde voorlopig geen enkel merk zijn deelname aan het Salon definitief af te zeggen. Bij organisator Febiac circuleerden verschillende scenario’s om een lightversie van het Autosalon te organiseren. Zo zouden bezoekers op de Heizel langs een vast parcours een rij auto’s kunnen bekijken, zonder in de wagens te mogen plaatsnemen. Maar door het fors stijgende aantal coronabesmettingen blaast Febiac het hele verhaal af.

Bron : DE TIJD 12 oktober 2020

Gevolgen nieuw regeerakkoord voor de bedrijfswagen (België)

1 10 2020

Zoals reeds verwacht bevat het regeerakkoord van de nieuwe regering De Croo weinig concrete details i.v.m. met de evolutie van de fiscaliteit voor bedrijfswagens vanaf 2021. Een aantal punten die reeds eerder in de media kwamen worden nu wel specifiek benoemd. Het betreft het principe dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. Er wordt in het regeerakkoord evenwel niet vermeld via welke concrete maatregelen de regering dit wenst te realiseren. Wellicht zal men zich in de tussenliggende periode (2021 – 2026) laten inspireren door het wetsvoorstel van Egbert Lachaert (Open Vld) & het wetsvoorstel van CD&V (ingediend door ondermeer Wouter Beke en enkele andere CD&V leden). Beide voorstellen zetten in op een vermindering van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens met fossiele motorisaties. Open VLD  voorziet vanaf 2023 een oplopende vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van fossiele motorisaties. Beide wetsvoorstellen wensen een vrij forse verhoging van de sociale bijdragen voor bedrijfswagens door te voeren tenzij voor zero emissie voertuigen.

CD&V die in de nieuwe regering de portefeuille financiën beheert voorziet in haar wetsvoorstel om ook het voordeel van alle aard aan te pakken voor voertuigen die niet echt CO2 zuinig zijn en een bijkomende belasting op tankkaarten in te voeren. De twee wetsvoorstellen houden er rekening mee dat er tegen 2023 een substantieel nieuw aanbod zal zijn aan aantrekkelijke zero emissie voertuigen.

Voor bedrijfswagens is nog geen concrete fiscale wijzigingen voorzien voor 2021 en later. Wat intussen wel vast staat voor 2021 is de keuzemogelijkheid tussen de NEDC 2.0 of de WLTP waarde bij de toepassing van de fiscale formules “voordeel alle aard” en “fiscale aftrekbaarheid” en dit voor alle voertuigen (nieuwe en rijdend wagenpark) die op het homologatieattest over de twee waarden beschikken.

Mobiliteitsbudget

De nieuwe regering wenst het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken. De huidige regeling geeft werknemers met een bedrijfswagen de keuze om hun bestaande bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame vervoersalternatieven waaronder een nieuwere milieuvriendelijke bedrijfswagen met een maximale CO2-uitstoot van vandaag 100 gram en 95 gram vanaf 1 januari 2021. Het regeerakkoord voorziet om het bestaande wettelijk kader verder aan te passen waarbij ook werknemers die vandaag geen aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen toegang zouden krijgen tot het mobiliteitsbudget via hun werkgever. Dat bedoeling is om meer werknemers te laten inzetten op duurzame mobiliteit (openbaar vervoer, de fiets, milieuvriendelijke bedrijfswagens, …) en het wonen dicht bij het werk verder te stimuleren. De huidige regeling rond het mobiliteitsbudget is vandaag in haar praktische uitwerking te weinig flexibel en bevat een hele reeks beperkingen waardoor de effectieve implementatie bij bedrijven zeer laag blijft.  De interesse bij werkgevers blijft echter groot. We herhalen nog dat het stelsel van “Cash for Cars” uitdooft einde 2020.

Rijbewijs met punten

Een laatste opvallende maatregel is de invoering van het rijbewijs met punten voor automobilisten die herhaaldelijk zware verkeersovertredingen begaan zoals dit ook reeds geldt in een aantal EU landen.