Formule solidariteitsbijdrage 2020

16 11 2019

De nieuwe geïndexeerde formules voor de solidariteitsbijdrage, ook wel CO2-bijdrage genoemd, voor het jaar 2020 werden officieel bevestigd. De coëfficiënt 1 van 1,2950 die geldt voor 2019 verhoogt naar 1,3078 voor het jaar 2020, hetzij een stijging van net geen 1%. Voor  het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 een maandelijks bedrag berekend voor elk voertuig dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. Deze forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van die tussenkomst. Deze maandelijkse bijdrage (met een minimum van 27,24 euro voor het jaar 2020) is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld.

WLTP verbruikstest

De CO2-uitstoot is de uitstoot in gram/km zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de DIV. Voor voertuigen getest volgens de nieuwe WLTP-methode moet de CO2-uitstoot hernomen worden zoals vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC). Deze regeling geldt in elk geval tot einde 2020.

Fake plug-in hybrides

Voor de zogenoemde fake plug-in hybrides mag men vanaf 2020 nog steeds de lage CO2-uitstoot gebruiken zoals vermeld op het homologatieattest voor de berekening van de CO2-bijdrage. Dit in tegenstelling tot de fiscale aftrekbaarheid en de berekening van het voordeel van alle aard waar voor fake plug-in hybrides vanaf 2020.

Cash for cars

Op de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) is de werkgever ook een solidariteitsbijdrage verschuldigd op basis van de ingeruilde bedrijfswagen. De bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd was in de loop van de maand die de toekenning van de mobiliteitsvergoeding voorafgaat en wordt berekend op basis het voertuig dat werd ingeruild. Dezelfde basisformule (met de CO2-uitstoot van het ingeruilde voertuig) moet dus worden toegepast voor de berekening. Om de bijdrage in 2020 te bepalen moeten men ook de formule 2020 toepassen.

 

 

Type aandrijving

 

   

Formule solidariteitsbijdrage 2020

 

Benzine

 

 

CO2

bekend

 

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-768)/12] x 1,3078

 

 

CO2 niet

bekend

 

[((182 x 9 euro)- 768)/12] x 1,3078 = 94,81 euro

 

 

Diesel

 

CO2

bekend

 

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-600)/12] x 1,3078

 

CO2 niet

bekend

 

[((165 x 9 euro)- 600)/12] x 1,3078 = 96,44 euro

 

CNG & LPG (2)    

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-990)/12] x 1,3078

 

100 % elektrisch (3)    

27,24 euro per maand

 

(1) coëfficiënt gebaseerd op de indexen (149,19/114,08) ;

(2) een LPG voertuig is een omgebouwd voertuig die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 waarde van het benzinevoertuig. Voor CNG voertuigen gebruikt men de CO2 waarde zoals deze voorzien zijn door de importeur (af fabriek). Voor de retrofit modellen gebruikt men de CO2 waarde van het benzine model.

(3) in afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ deze minimumbijdrage ook voor wagens die uitsluitend op waterstof rijden.

De minimumbijdrage per maand in 2020 bedraagt voor alle voertuigen 27,24 euro.

 

Bron en copyright: Mobilitas

CO2 taks (patronale solidariteitsbijdrage) coëfficiënt 2018 | België

23 10 2017

Zoals ieder jaar wordt de CO2 taks op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd. Ook op 1 januari 2018 is dit het geval. De index aanpassing is vastgesteld op 1,2708

De bijdrage wordt dus per type brandstof als volgt berekend:

voor benzinevoertuigen:

  • CO2 bekend: [(CO2-uitstoot x 9€) – 768] / 12 x 1,2708
  • CO2 niet bekend: [(182 x 9€) – 768] / 12 x 1,2708 = 92,13€

voor dieselvoertuigen:

  • CO2 bekend: [(CO2-uitstoot x 9€) – 600] / 12 x 1,2708
  • CO2 niet bekend: [(165x 9€) – 600] / 12 x 1,2708 = 93,72€

voor voertuigen op LPG:

  • [(CO2-uitstoot x 9€) – 990] / 12 x 1,2708

voor elektrisch aangedreven voertuigen:  26,47 EUR

Vanaf 1 januari 2018 mag de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan € 26,47 voor niet elektrische voertuigen. De bijdrage is in principe per kwartaal verschuldigd. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en onafhankelijk van de hoogte van de werknemerstussenkomst.

 

CO2 taks (patronale solidariteitsbijdrage) coëfficiënt 2017 | België

3 11 2016

Zoals ieder jaar wordt de CO2 taks op 1 januari van ieder jaar geindexeerd. Ook op 1 januari 2017 is dit het geval. De index aanpassing is vastgesteld op (142,46/114,08).

De bijdrage wordt dus per type brandstof als volgt berekend:

  • voor benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 768] / 12 x (142,46 /114,08)
  • voor dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 600] / 12 x (142,46 / 114,08)
  • voor voertuigen op LPG: [(CO2-uitstoot x 9) – 990] / 12 x (142,46 / 114,08)
  • voor elektrisch aangedreven voertuigen:  26,01 EUR (Minimum)

Vanaf 1 januari 2017 mag de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan € 26,01 voor niet elektrische voertuigen. De bijdrage is in principe per kwartaal verschuldigd. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Bron: Mobilitas

Indexatie solidariteitsbijdrage 2016 (België)

15 12 2015

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag voor 2016 is gekend. De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Voor 2016 bedraagt het Indexatiecoëfficiënt : 1,2267. Deze maandelijkse bijdrage, die in 2016 niet minder dan 25,55 EUR mag bedragen, is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld vanaf 1 januari 2016:

Voertuigen Formule
 Benzine [(Y x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08

CO2ongekend: [(182 x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08 = 88,93

 Diesel [(Y x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94/114,08 = 90,47

 LPG [(Y x 9 EUR) – 990] : 12 x 139,94/114,08
 Elektrisch 25,55 EUR per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig, of in de gegevensbank van de dienst voor de inschrijving van de voertuigen

Een LPG voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 van het benzinevoertuig.

RSZ wijzigt standpunt inzake solidariteitsbijdrage voor lichtevrachtwagens

23 10 2014

De RSZ heeft bekendgemaakt dat op “utilitaire voertuigen” in principe voortaan geen solidariteitsbijdrage meer verschuldigd is in zoverre deze voertuigen niet voor privédoeleinden worden gebruikt. Het gaat hierbij om een standpunt dat de RSZ recent in zijn administratieve instructies heeft opgenomen. We vatten de actuele regels van de solidariteitsbijdrage hieronder opnieuw samen.

Fiscaal principe

Sinds 2005 is er op het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfsvoertuig een solidariteitsbijdrage verschuldigd, ook wel CO2-bijdrage genoemd. Deze bijdrage is uitsluitend ten laste van de werkgever en wordt per kwartaal betaald via de RSZ-aangifte.

Formule
De solidariteits- of CO2-bijdrage wordt maandelijks berekend en is afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De berekening voor 2014 ziet er als volgt uit:

Benzinevoertuigen: [(Y x 9) – 768]:12 = euro x 1,2048
Dieselvoertuigen: [(Y x 9) – 600]:12 = euro x 1,2048
LPG-voertuigen: [(Y x 9) – 990]:12 = euro x 1,2048
Elektrische voertuigen : 20,83 euro x 1,2048
Minimum: 25,10 euro

Y = CO2-uitstoot in gram per kilometer zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest van de wagen. Indien er geen gegevens voorhanden zijn, moet men de berekening uitvoeren op basis van een CO2-uitstoot van 182 gr/km voor benzinevoertuigen en 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Deze CO2-bijdrage dient de werkgever te betalen voor elke firmawagen ongeacht of de wagen een volledige maand of slechts een gedeelte van de maand wordt gebruikt.

Verschil tussen klassiek bedrijfsvoertuig en ‘ lichte vracht’

lichtevSinds kort maakt de RSZ in het kader van de solidariteitsbijdrage een onderscheid tussen een klassiek bedrijfsvoertuig en een lichtevracht ook wel utilitair voertuig genoemd. Met lichtevracht wordt hierbij de ‘ fiscale’ term van ‘ echte lichtevracht’ bedoeld, in tegenstelling tot de gewone bedrijfsvoertuigen (personenauto, minibus, terreinvoertuig,…) die behoren tot de klasse M1 en N1. Een fiscaal echte lichtevracht is een voertuig dat door de fiscus als dusdanig wordt gekwalificeerd en bijgevolg wordt het VAA berekend op de werkelijke waarde van dit voertuig. Het gaat concreet om voertuigen met een MTM van maximum 3.500 kg die aan een reeks technische voorwaarden voldoen. Pick-ups vallen hier normaal gezien onder, maar zo ook een voertuig type bestelwagen met laadruimte achterin zonder ruiten, waarin wettelijk geen passagiers mogen vervoerd worden.

Nieuwe benadering van het woon-werkverkeer

Als principe geldt: van zodra een werknemer zijn bedrijfswagen gebruikt om verplaatsingen uit te voeren tussen zijn woonplaats en zijn vaste werkplaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Er is reeds sprake van een vaste plaats van tewerkstelling indien de werknemer effectief prestaties op die plaats levert en zich met zijn het voertuig minstens (al dan niet opeenvolgend) 40 dagen per jaar naar diezelfde plaats begeeft.

Uitzondering voor lichtevrachtwagens

De RSZ voert in zijn instructie voor het tweede kwartaal 2014 een nieuwe uitzondering in:
Indien de woon-werkverplaatsing met een lichtevracht plaatsvindt dan is er in het kader van de solidariteitsbijdrage geen sprake meer van belastbaar woon-werkverkeer. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer het voertuig gebruikt om te gaan werken op zijn bedrijf op een werf of bij een klant. Zelfs indien de werknemer het ganse jaar ‘s morgens naar eenzelfde plaats rijdt en ’s avonds van die plaats terug naar huis komt, zonder dat hij tijdens de dag zijn lichtevracht (beroepsmatig) moet gebruiken, is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Besluit: indien de werknemer een lichtevracht gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsing is dit voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage. Er mag echter geen privégebruik toegelaten zijn (zie verder).

Uitzondering voor gewone voertuigen met variabele plaats van tewerkstelling en zonder privégebruik

Indien de werknemer niet over een vaste plaats van tewerkstelling beschikt en er met dat voertuig geen ander privégebruik plaatsvindt, is dit gewone voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage. Maar wat is de definitie van een vaste plaats van tewerkstelling?

Een vaste plaats van tewerkstelling beantwoordt aan deze 2 voorwaarden:

de werknemer levert effectief prestaties van enige omvang op die plaats (zijn eigen bedrijf, een werf, een klant, …).
Voorbeeld: Een technicus die ’s morgens naar zijn bedrijf rijdt, daar tijdens de voormiddag toestellen herstelt en deze tijdens de namiddag bij klanten gaat installeren, heeft een woon-werkverplaatsing, zelfs als hij aan het einde van zijn dagtaak niet terugkeert naar het bedrijf maar rechtstreeks van bij de laatste klant naar huis rijdt. Echter, iemand die naar het bedrijf rijdt alleen maar om goederen op te laden, en dan gedurende de ganse dag deze goederen levert en nadien met dit voertuig naar huis rijdt, heeft geen woon-werkverplaatsing, want hij levert geen prestaties van enige omvang op het bedrijf.
het voertuig rijdt tijdens het jaar minimaal 40 dagen naar eenzelfde plaats, ongeacht of deze dagen op elkaar volgen of niet. Van zodra de 40 dagen bereikt zijn op één plaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het ganse jaar (eventueel beperkt tot de periode dat het voertuig werd ter beschikking gesteld).

Besluit : indien de werknemer niet over een vaste plaats van tewerkstelling beschikt en dus wel over een variabele plaats van tewerkstelling en er met dat voertuig geen ander privégebruik plaatsvindt, is dit gewoon voertuig vrijgesteld van solidariteitsbijdrage.

Privégebruik

De solidariteitsbijdrage is steeds verschuldigd indien een gewoon voertuig of een utilitair voertuig privé mag worden gebruikt. Enkel het occasioneel gebruik (zoals een verhuizing in het weekend) is vrijgesteld. Blijft de gewone bedrijfswagen ook buiten de werkuren ter beschikking van de werknemer maar is privégebruik verboden, dan is dit niet voldoende voor de RSZ om vrijgesteld te zijn van de bijdrage. Er moeten minstens sancties en een controlemechanisme voorhanden zijn. Roep hiervoor de hulp in van een sociaal secretariaat. Bij een lichtevracht wordt privégebruik niet vermoed. De RSZ gaat er met andere woorden van uit dat een lichtevracht door uw werknemers niet privé wordt gebruikt. Het tegendeel kan steeds worden vastgesteld door de inspectiediensten waardoor men als werkgever toch nog de solidariteitsbijdrage verschuldigd is.
Overzicht heffing solidariteitsbijdrage  (zie bijlage)

Inwerkingtreding en praktische gevolgen
De RSZ publiceert deze nieuwe regels in haar administratieve instructies van het tweede kwartaal 2014 (Administratieve instructies RSZ – 2014/02 : www.socialsecurity.be). Zij gelden voor alle nog niet definitief afgehandelde dossiers. Indien een werkgever in het verleden lichtevrachtwagens ter beschikking heeft gesteld waarvoor volgens de nieuwe beoordelingsregels geen solidariteitsbijdrage verschuldigd is, kan de werkgever aan de RSZ een schriftelijke vraag stellen om het dossier te herbekijken. In dit schrijven vermeldt de werkgever hoeveel bijdragen er te veel werden betaald en waarom, en over welke kwartalen het gaat. De RSZ zal de vraag en de argumentatie van de werkgever onderzoeken en vervolgens haar standpunt meedelen. De verjaringstermijn voor dergelijke vorderingen (met name rond onterecht betaalde bijdragen) bedraagt drie jaar. De termijn start op de laatste dag van het betrokken kwartaal.

Bron artikel: Link2Fleet